CELKOVÁ PLOCHA POZEMKOV:
446 704 m2 (44,6 Ha) 

z toho:
orná pôda 99 802 m2
ovocný sad 229 370 m2
vodná plocha 19 835 m2
trávnatý porast 44 923 m2
zastavaná plocha 3 563 m2
ostatná plocha 21 083 m2
záhrada 2 532 m2
les 25 596 m2