Pozemky

Rozdelenie nehnuteľností - pozemky

Pozrite si prosím prehľad výmer v metroch štvorcových pre jednotlivé plochy v usadlosti Vadalmáš.

Celková výmera 455.748 m2 z toho:

zastavané plochy
vodné plochy
orná pôda
lesné pozemky
trvalé trávnaté plochy
záhrady
ostatné plochy
ovocné sady

-
-
-
-
-
-
-
-

16.245 m2
19.835 m2
99.802 m2
25.596 m2
45.206 m2
2.532 m2
17.162 m2
229.370 m2

popis nehnuteľností

V usadlosti VADALMÁŠ sa nachádzajú stavby dvoch domov, garáže a skladu bez technickej infraštruktúry. Nehnuteľnosti sú napojené na verejný rozvod elektrickej energie. Verejné rozvody pitnej vody, kanalizácie a zemného plynu sa v usadlosti nenachádzajú, sú tu však vybudované vlastné vodné zdroje a žumpy. Okolo nehnuteľností sa nachádzajú betónové a prašné cesty. Medzi ovocnými sadmi sú poľné cesty.

Copyright © 2006 TIL - Andrej Madro. Všetky práva vyhradené.